Artists of Kalisz
Polski

Connected Poliuretan 1968

Photo: J. Gładykowski

Back to the top